Partnerët

Këshilli Rinor Kosovar (KYC)

Këshilli Rinor Kosovar (KYC) është organizatë rinore dhe joqeveritare. KYC përfaqëson zërin e të rinjëve në promovimin e vetedukimit , zhvillimit dhe mirëqeniës së të rinjëve ; dhe përfshirjës active të rinjëve në krijimin dhe zhvillimin e poltikave domethënese për të rinjët.

Contact;

Agnesa Qermimi; [email protected];

Instituti për Trajnim dhe Zhvillim Ekonomik (ITED)

Instituti për Trajnim dhe Zhvillim Ekonomik (ITED) është një ndërmarrje indigjene në Kosovë, e krijuar në masë të madhe, në rrjet,të shoqërisë përgjegjëse; e regjistruar dhe me seli në Prishtinë. Produktet dhe shërbimet kryesore; Zhvillimi i Biznesit, Trajnimi për Sektorin e Financave, Trajnimi për Sektorin Publik, Trajnimi për Punëkërkuesit, Trajnimi për Shoqërinë Civile, Trajnimi për Punonjësit Administrativ

Contact;

Drition Berisha; [email protected];

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë (PRAK)

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë u themelua në vitin 2013 me mission për të vendosur pacientin në qendër të sistemit shëndetësorë. Kjo shoqatë synon të mbrojë të gjithë qytetarët të cilët kërkojnë kujdes shëndetësorë, pa dallime.

Contact;

Besim Kodra; [email protected];

Aksioni për Nënat dhe Fëmijët

ANF është një fondacion jofitimprurëse më qëllimin kryesor për të shpëtuar jetët e fëmijëve dhe përmirësoj kujdesin shëndetësor për nënat në Republikën e Kosovës përmes zhvillimit të sistemeve më të mira për kujdesin ndaj grave shtatzëna dhe fëmijët e tyre.

Contact;

Mrika Aliu; [email protected]; +38 649 685 943

Instituti i Evropës Juglindore për Avansimin e Shkencave Shëndetësore dhe Infermierisë

Instituti i Evropës Juglindore për Avancimin e Shkencave Shëndetësore dhe Infermierisë është një rrjet multi-disiplinor i kujdesit shëndetësor dhe profesionistëve tjerë, që kanë përvojë të gjerë në sigurimin e menaxhimit të kujdesit shëndetësor dhe shërbimeve këshillimore edukative në Kosovë.

Contact;

Petrit Beqiri; [email protected]; +377 45 820 820

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë të Kosovës

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë të Kosovës ( në tekstin e mëtejmë FSSHK) përfaqëson organizatën e sindikatave të punëtorëve shëndetësorë në sektorin shëndetësorë të Republikës së Kosovës. FSSHK tani dhe për shumë vite është duke vepruar në tërë territorin e Kosovës, i cili është i organizuar në 43 organizata sindikale , të cilat janë themeluar në institucionet shëndetësore.

Contact;

Blerim Delija; Project Advisor+377 45 588 900

Nora Murataj; Project Coordinator+377 45 688 005

Qendra e Komunikimit të Rinisë

Qendra Komunikuese e Rinisë (QKR) është një organizatë jofitimprurëse e vendosur në Banja Lukë, e themeluar me qëllim të promovimit të vlerave të shoqërisë civile që vepron në nivelin lokal dhe rajonal. Me mbi 18 vite përvojë, ne vazhdimisht përpiqemi të përmirësojmë kualitetin e jetës të njerëzve të rinj dhe zhvillojmë shoqërinë me mundësi të barabarta.

Contact;

Saša Marković; [email protected]; +387 (0)51 921 592

Syri i Vizionit

Organizata e ”Syri i Vizionit” është regjistruar zyrtarisht si një OJQ lokale në shtator të vitit 2001, filloi me punë në fillim të vitit 1999 si një Organizatë e Bazuar në Komunitet (OBK) në qytetin e Pejës/Pec për të koordinuar përgatitjen dhe publikimin e Magazinës së Rinisë në Kosovë , me mbështetje financiare nga USAID-i. Që nga fillimi i tij, OJQ ”Syri i Vizionit” ka fituar në profesionalizëm përmes implementimit të projekteve të llojllojshme të spektrit të madh, duke e dëshmuar veten si një aktor të mirëfilltë të Shoqërisë Civile në Kosovë.

Contact;

Veton Mujaj; [email protected];

ZORA

Shoqata për zhvillimin social, kulturor dhe kreativ "ZORA" është e regjistruar në Ministrinë e Drejtësisë të Bosnjës dhe Hercegovinës, dhe si e tillë e ka arritur statusin e entitetit ligjor dhe e ka lirin e veprimit në të gjithë Bosnjën e Hercegovinën.

Contact;

Armin Sestic President; [email protected]; +387 61 754 442

CUBE

“Cube“ është organizatë joqeveritare e qytetarëve të Republikës së Serbisë që bazohet në vlerat e shoqërisë liberale dhe demokratike dhe ideologjinë e të drejtave njerëzore. OJQ Cube është duke u përpjekur të krijoj një shoqëri ku respektohen të drejtat e njerëzve, ku njerëzit i kanë mundësitë e barabarta për edukim dhe për qasje në informata, një shoqëri që bazohet në solidaritet, paqe dhe tolerancë. Cube është themeluar në vitin 2007 dhe që nga atëherë është anëtarë e ASTRA-s.

Contact;

Office Kocka; [email protected]; +381642085977 or +381642943286

Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovës – KAMP

Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovës KAMP është e regjistruar si një organizatë jofitimprurëse. Ajo numëron rreth 500 prodhues të regjistruar të qumështit. Shoqata është aktive në tërë Kosovën e përfaqësuar nga 7 degë rajonale në territorin e Kosovës. KAMP përfaqëson shumicën e prodhuesve të qumështit që e shesin qumështin përpunuesve të licencuar.

Contact;

Naser Bajraktari; President [email protected]; +377 44 196 474

Shoqata e Përpunuesve të Qumështit të Kosovës – SHQK

Shoqata e Përpunuesve të Qumështit të Kosovës KDPA përfaqëson 19 nga 35 përpunues të licencuar në Kosovë. Është një organizatë jofitimprurëse. KDPA lobon për përmirësimin e kornizës ligjore të industrisë së qumështit dhe kanë kontakte të rregullta. KAMP dhe KDPA janë palët kryesore të dialogut shoqëror në sektorin e qumështit dhe janë partner të besueshëm për qeverinë lidhur me çështjet e qumështit.

Contact;

Ramadan Memaj; President [email protected]; +377 44 169 635

Shoqata e Specialistëve të Sëmundjeve Infektive të Kosovës

Shoqata e Specialistëve të Sëmundjeve Infektive të Kosovës – organizata mbështet edukimin e vazhdueshëm , avancimin profesional për specialistët në fushën e sëmundjeve infektive, organizimi i trajnimeve, konferencave, tryezave të rrumbullakëta dhe aktiviteteve tjera.

Contact;

Izet Sadiku; [email protected];

Shoqata Kombëtare e Diabetit të Kosovës

Shoqata Kombëtare e Diabetit të Kosovës i përfaqëson interesat e njerëzve me diabet në Kosovë. Anëtarësia e saj përfshin njerëzit e dijagnostifikuar me diabet dhe disa mjekë që i trajtojnë këta pacientë. Ekzistojnë 6 shoqata rajonale të pacientëve me diabet që janë financuar në vitet e kaluara: Peja, Prishtina, Gjakova, Ferizaji, Prizreni, dhe Gjilani.

Contact;

Idriz Ethemi; [email protected];

Shoqata Kombëtare e Autizmit të Kosovës

Shoqata Kombëtare e Autizmit të Kosovës–Shoqata kombëtare për Fëmijët me Autizëm është themeluar në janar të vitit 2012, me iniciativë të profesionistëve në fushën e psikologjisë, neuropsikiatrisë dhe pedagogjisë me qëllim të zgjerimit dhe përmirësimit të cilësisë së shërbimeve për njerëzit me autizëm.

Contact;

Jeta Deva; [email protected];

Mimoza Gashi; [email protected];