Međunarodni dan dijabetesa na Kosovu

10. novembar 2015: Na tragu međunarodne dijabetesa dana na Kosovu, Udruženje dijabetičara Kosova (SHKDK) uz podršku Solidar Suisse u okviru KOSANA projekta, predstavili su 6 pozicije Udruženje dijabetičara Kosova smenjereno okviru zdravstvenog osiguranje. Priloženi dokumenti predstavljaju trenutnu situaciju i preporukame SHKDK u odnosu na neke aspekte dijabetesa bolesti na Kosovu; dijagnoza i gravitacija dijabetesa na Kosovu, pristup specijalizovanih zdravstvenih profesionalaca za pacijente sa dijabetesom, troškova zdravstvene zaštite i pristupačnosti za pacijente sa dijabetesom, sklonosti zdravstvene službe i profila iskorišćavanja dijabetičara, korišćenje insulina na Kosovu i dostupnost osnovnih usluga i lekova .