Rexhep Xhyleti, Ruhot 35 vjeç

27.01.2020 - 09:25

Projektit “Transparenca , neutraliteti, kontrolli I cilësisë dhe pagesa e drejtë e qumështit të papërpunuar “ka përmirësuar kushtet e jetëses së familjës Xhyleti nga Ruhot , komuna e Pejës

Rexhep Xhyleti , Ruhot 35 vjeç I martuar dhe baba I katër fëmijëve

Në 2005 , Rexhepi së bashku me gruan e tij Elfete flluan të merren me blegtori. Fillimisht ata kishin 5 lopë mirëpo sot ata kanë 17 lopë dhe prodhojn 120 litra në ditë. Të ardhurat e familjës janë kryesisht nga blegtoria dhe jane përafërsisht rreth 450euro në muaj. Duke iu falimnderuar projektit “Transparenca , neutraliteti, kontrolli I cilësisë dhe pagesa e drejtë e qumështit të papërpunuar “ të përkrahur nga Solidar Suisse Kosova, familja Xhyleti kanë përmirësuar cilësinë e qumështit të papërpunuar dhe përfitojn nga skema e subvencioneve për cilësi të qumështit . Të ardhuat nga skema jane rreth 500 euro në çdo tre muaj dhe kanë përmirësuar dukshëm kushtet e jetesës. Projekti poashtu ka ndihmuar familjën Xhyleti në në rritje të sasisë së qumështit nga 70 litra në 120 litra në ditë . Projekti gjithashtu ka mundësuar edhe marrjen e analizave të qumështit përmes SMS në telefon.