Projekt Imageb

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT

Radna mesta

Solidar Suisse është një agjenci që ofron ndihmë, bashkëpunimi ndërkombëtarë i së cilës në vendet e zgjedhura të Evropës Jugore dhe Lindore përcjellë objektivat themelore për mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm, reduktimin e varfërisë, margjinalizimit dhe padrejtësisë, si dhe mbështet proceset transformuese politike dhe sociale me synim ridistribuimin e kapaciteteve dhe resurseve. Organizata përmes projektit të saj ProSkill është duke themeluar Qendrën e Këshillimit dhe Orientimit në Karrierë në shkollë të mesme teknike Shaban Spahija në Pejë , andaj për këte qëllim bënë ftese te gjitha kompanive me përvojë të ngjajshme të apikojn dhe ofertojn në përgatitjen e hapësires së qendrës. Puna do të duhej të filloj me 16 Korrik dhe të zbatohet brenda 7 ditë pune. Ofertat e dërguara do të duhej të zbatohen me cilesi dhe standard të kerkuara sipas thirrjes në vijim:

20180703082949244.pdf

Newsletter