O nama

Solidar Suisse je švajcarska neprofitna organizacija koja se širom sveta bori za pristojan rad i demokratsko učešće i sprovodi humanitarne akcije. NVO je uključena u međunarodnu saradnju više od 80 godina i nadograđuje se na dugogodišnjem iskustvu i institucionalnoj ekspertizi, kako u razvojnoj saradnji, tako i u humanitarnim akcijama. Solidar Suisse osnovano je od Švajcarske Federacija Sindikata i Socijaldemokratska stranko kao švajcarska pomoć u radu 1936. godine. Organizovano kao udruženje, većinu našeg članstva čine kolektivni članovi i nekoliko hiljada pojedinačnih članova. Solidar Suisse je član SOLIDAR-a, evropske mreže više od 60 organizacija civilnog društva (OCD) koje rade na unapređenju socijalne pravde u Evropi i širom sveta. Partner smo Alijanse Sud, švajcarske alijanse nekih od najvećih nevladinih organizacija koje su aktivne u međunarodnoj saradnji

Naša vizija

Naša vizija je pravedan i pravičan svet oslobođen diskriminacije, iskorištavanja i nasilja u kojima su osnovne potrebe ljudi zadovoljene, a njihova ljudska prava ispunjena. Svi imaju koristi od dostojnog rada, socijalne pravde, jednakih mogućnosti i demokratskog učešća.

Naša misija

Uključili smo solidarnost u globalne i lokalne kampanje, razvojne i humanitarne projekte u regionima Afrike, Latinske Amerike, Azije i Istočne Evrope. Borimo se za dostojan rad, demokratsko učešće, socijalnu pravdu širom sveta i delujemo u humanitarnim krizama nakon prirodnih katastrofa i čoveka. Predvidom i ambicijom uklanjamo socijalne nepravde i stvaramo mogućnosti i perspektive za ugrožene ljude.

Teme

Humanitarna akcija

Solidar Suisse podržava pojedince i zajednice u akutnoj nevolji humanitarnom pomoći koja se pruža pravovremeno i odgovara njihovim prioritetnim potrebama. Hitna pomoć pruža se s ciljem dugoročnih napora za oporavak i podrškom samopouzdanja kapaciteta naših ciljnih grupa. Radimo koordinirano i odgovorno, podržavajući lokalne kapacitete za reagovanje i pridržavajući se humanitarnih principa i priznatih standarda

DECENT VORK

Sfera ekonomija domena i dostojan rad sadrže područja održive proizvodnje i potrošnje; prava iz radnog odnosa i socijalna zaštita; poboljšani pristup tržištima rada i smanjena ekstremna eksploatacija radne snage.

DEMOKRATIJA I UČEŠĆE

Domen jednak pravednom i uključivom društvu uključuje pravedan pristup javnim uslugama i resursima; inkluzivne i participativne odluke koje se donose i transparentne i odgovorne institucije

Newsletter