Solidar Suisse poseta u Odelenje Neonatologije u okviru Univerzitetskog Kliniċkog Centra u Priśtini

12.05.2016 - 20:21

Solidar Suisse zajedno sa Akcijom xa Majku I Dete podržavanju sistem promene kao śto je upoċivanje neonatalne sistema koji ċe pomoċi I doprineti snanjenje stope smrtnosti novorodjenih. Solidar Suisse takodje u saradnji za Akcijom Majke I Dete provode podeśavanje I funkcionalizaciju Centara Za Informacije Zdravlja žena koji imaju za cilj pobośljavanje zdravlja žena I dece u osnaživanju pacienta I zaposlnih na pobljośavanja kvaliteta I odluċivanju koji ċe rezulirati smanjem stopa smrtnosti majke I novorodjenih.