Thirrje për shprehje të interesi

Solidar Suisse është një Orgaizatë që ofron ndihmë, bashkëpunimi ndërkombëtarë i së cilës në vendet e zgjedhura të Evropës Jugore dhe Lindore përcjellë objektivat themelore për mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm, reduktimin e varfërisë, margjinalizimit dhe padrejtësisë, si dhe mbështet proceset transformuese politike dhe sociale me synim ri-distribuimin e kapaciteteve dhe resurseve .

Solidar Suisse fton, të gjithë kompanitë profesionale të shprehin interesin në Zhvillimin e Ueb faqes së Organizatës www.solidar-suisse-kos.org

Kliko për të parë thirjen e plotë