KOSANA

KOSANA

Glavni cilj projekta Kosana je poboljšanje zdravlja i socijalne zaštite populacije Kosova kroz podršku aktivnog učešća civilnog društva u vezi sa zdravstvenom politikom a posebno definisanje sistema zdravstvenog osiguranja. Postoji jedan ključan rezultat da glavna faza projekta ima za cilj da postigne :

Rezultat 1: Kosana projekat olakšava učešće organizacija civilnog društva, koji doprinose oblikovanju zdravstvene politike i posebno sistem zdravstvenog osiguranja na Kosovu sa njihovim jasnim stavovima i aktivnim lobiranjem.

Ključni rezultati koji su zagarantovani projektom su kako sledi:

Rezultat 1: Analiza konsolidovanog problema/rupa u vezi financiranja i kvaliteta specifičnih usluga zdravstvene nege u okviru postoječeg sistema zdravstvene zaštite.
Rezultat 2: jasni stavovi po organizacijama koje zastupaju grupe civilnog društva (napr. pacijenti sa specifičnim bolestima i njihovi rođaci, zdravstveni radnici itd.)
Rezultat 3: Odgovorne vlasti i široka javnost je informisana o stavovima i postulatima grupa civilnog društva.
Direktni korisnici projekta su organizacije koje predstavljaju građane i grupe pacijenata i organizacije koje predstavlaju zdravstvene profesionalce. Indirektni korisnici projekta su građani Kosova.

Projekat će raditi na različitim nivoima konteksta. Neki od ključnih rezultata biće usko povezani sa mikrosistemom (to jest podrška organizacijama pacijenata ) dok će drugi da doprinose širem kontekstu reforme zdravstvene zaštite (to jest šema financiranja).