Projekt Imageb

Thirrje për shprehje të interesi

Vacancies

Solidar Suisse është një Orgaizatë që ofron ndihmë, bashkëpunimi ndërkombëtarë i së cilës në vendet e zgjedhura të Evropës Jugore dhe Lindore përcjellë objektivat themelore për mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm, reduktimin e varfërisë, margjinalizimit dhe padrejtësisë, si dhe mbështet proceset transformuese politike dhe sociale me synim ri-distribuimin e kapaciteteve dhe resurseve .

Solidar Suisse fton, të gjithë kompanitë profesionale të shprehin interesin për: Auditim të projeketeve të Solidar Suisse Kosova për vitin fiskal 2019

THIRRJE-PËR-SHPREHJE-TË-INTERESIT-Web-page.pdf

Newsletter