Faktorët e sistemit shëndetësor dhe lindjet cezariane në Kosovë: një studim ndër sektorial

17.04.2019 - 10:22

Disa karekteristika të sistemit shëndetësor në spitalet publike të Kosovës janë të ndërlidhura me rritjen e numrit të lindjeve cezariane  tek grupi i grave  me rrezikshmëri të ultë gjatë shtatzanisë. Këto gjetje gjatë këtij hulumtimi duhet të hulumtohen dhe të trajtohen edhe me tej nëpërmjet masave të politikave që do të merren me trajtimin e lindjeve cezariane të panevojshme. Gjetjet e këtij studimi mund të ndihmojnë Kosovën në zhvillimin e politikave korrektuese që të trajtojnë përdorimin e tepruar e të panevojshëm të operacioneve për lindjete cezariane si dhe mund të  ofrojnë   informata të dobishme për vendet e tjera me të ardhura mesatare. 

Shih artikullin në: http://bmjopen.bmj.com/cgi/content/full/bmjopen-2018-026702

Newsletter