Dialogu në sektor të qumështit Mismatch

Projekti Mismatch në Pejë, rajoni veri-perëndimor i Kosovës, është një projekt që përqendrohet në ndihmën e të rinjve për të arritur orientimin e tyre të karrierës gjatë studimeve në shkollën e mesme. Një seri e fotografive tregon të rinjtë etnik shqiptarë duke punuar në drejtim të kursit të orientimit të tyre profesional, pasi që rajoni i Pejës është një zonë malore që karakterizohet me turizëm dhe shumica e të rinjve dëshirojnë të bëhen menaxherë të biznesit, hotelit dhe turizmi është një fushë e projektit që OJQ ‘Syri Vizionit’ është i orientuar dhe ndihmuar nga Solidar Suisse.