ProKarier -Vizita e projektit ProCareer

Vizita e Solidar Suisse përfituesve të projektit ProKariera që zbatohet nga Syiri I Vizionit në regjionin e Pejës . Vizitat u realizuan në shkollen fillore “ Ali Krasniqi” në Ujmir të Klinës dhe shkollën fillore “ Xhemajl Kada” në Pejë. Vizita kishte për qëllim të kuptuarit rreth zbatimit të lëndës Këshillimi dhe Orientimi në Karriere në klasat 6-9 të edukimit fillor