Forcimi i partneriteteve socio-ekonomike në mes të OSHC-ve dhe autoriteteve publike në Bosnje dhe Hercegovinë (Kantoni i Una-Sana) me qëllim të rritjes së mbrojtjes të njerëzve në lëvizje

Projektet

Forcimi i partneriteteve socio-ekonomike në mes të OSHC-ve dhe autoriteteve publike në Bosnje dhe Hercegovinë (Kantoni i Una-Sana) me qëllim të rritjes së mbrojtjes të njerëzve në lëvizje

Objektivi i përgjithshëm i veprimit është të kontribuojë në reduktimin e rreziqeve,  cenueshmërisë dhe përjashtimit social të njerëzve në lëvizje në Bosnje dhe Hercegovinë.

Rezultati i pritshëm: Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve të mirëqenies sociale për njerëzit më të cenueshëm në lëvizje në kantonin Una-Sana.

  • Vendosja e koordinimit ndërmjet institucioneve përkatëse joqeveritare dhe qeveritare për të synuar bashkërisht mbështetjen specifike për njerëzit në popullatën në lëvizje.

Përfituesit e drejtpërdrejtë:

  • 1400 azilkërkues dhe refugjatë në KUS në një kontekst të përzier me migracion (persona të cenueshëm, familje me fëmijë, fëmijë të pashoqëruar dhe të ndarë, gra refugjate dhe vajza)

Përfituesit indirekt:

  • Institucionet dhe organizatat vendore
  • Komunitetet lokale të prekura nga migrimi

Newsletter