Misioni dhe Vizioni

Solidar Suisse bazon punën e saj në dy parime thelbësore; sigurimi i të ardhurave përmes punesimit,kushtëve dinjitoze të punës dhe bazat e sigurisë social: dhe në anën tjetër, një komunitet demokratik në të cilin qytetarët dhe të drejtat e punëtorëve janë të siguruara. Që të dyjat janë elemente kyqëse kundër varfërisë dhe për zhvillim të qëndrueshëm. Këto çështje janë vendimtare për arritjen e drejtësisë shoqërore

Solidar Suisse Zvicër: është e përkushtuar për një shoqëri më të drejtë– sociale, politike dhe ekonomike. Ka mbi 50 projekte në 13 vende dhe bën fushata në Zvicër.

Në mbarë botën janë duke u eksploatuar 1.5 miliard njerëz. 1.75 miliard njerëz jetojnë në varfëri. Kjo duhet të ndryshojë. Por për të ndodhur ndryshimi, këta njerëz duhet të jenë në gjendje të fitojnë një pagë për jetesë.Duhet të respektohen të drejtat e tyre themelore. Ata duhet të përfshihen në procesin demokratik. Historia na ka mësuar se vetëm ata që janë prekur drejtpërdrejt nga kushtet e pasigurta të jetës mund t’i përmirësojnë kushtet e tyre. Por ne mund t’i mbështesim në luftën e tyre. Në këtë kuptim Solidar Zvicër e sheh veten si partner në zhvillim, duke punuar për përmirësimin e kushteve të jetës së bashku me punëtorët dhe fermerët, të papunët dhe të patokët, së bashku me sindikatat e punës dhe organizatat qytetare.

Cyrill Rogger

Cyrill Rogger

Departamenti për Evropën Juglindore

[email protected]

Syzane Baja

Syzane Baja

Koordinatore e programit në Kosovë

[email protected]

Ilir Hoxha

Ilir Hoxha

Menaxher i Projektit Kosana dhe Këshillta

[email protected]

Arta Gorani

Arta Gorani

Asistente financiare

[email protected]

Zaim Zogaj

Zaim Zogaj

Sistemi i Mbështetjes për Ndihmë dhe Rimëkëmbje

[email protected]

Arjan Harxhi

Arjan Harxhi

Shofer dhe logjistikë

[email protected]