Parandalimi i Dhunës me Bazë Gjinore Përmes Edukimit dhe Ndërgjegjësimit

Projektet

Parandalimi i Dhunës me Bazë Gjinore Përmes Edukimit dhe Ndërgjegjësimit

Objektivat e projektit  

 

Objektivi 1: Ngritja e ndërgjegjësimit të komunitetit dhe publikut të gjerë se dhuna ndaj grave është shkelje e të drejtave të njeriut dhe inkurajimi i çdo qytetari për ta sfiduar atë.

Objektivi 2: Promovimi i zbatimit të masave efektive për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave në nivel kombëtar dhe lokal.

 

Rezultatet e projektit:  

Rezultati 1: Shoqëria informohet se dhuna dhe diskriminimi ndaj grave janë shkelje të të drejtave të njeriut;

Rezultati 2: Të paktën 30 punëtorë nga autoritetet qendrore dhe komunale, policisë komunale në komunitet dhe OSHC-të do të rrisin kapacitetet e tyre ne parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave përmes sesioneve të trajnimeve;

Rezultati 3: Mekanizmi Koordinues Komunal për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje në gjashtë komuna është funksional dhe i fuqizuar;

Rezultati 4: Fushata ndërgjegjësuese e zhvilluar dhe e realizuar nëpërmjet tre elementeve të saj: Tri konferencave, videove dhe prodhimit dixhital;

Rezultati 5: Rritja e edukimit dhe njohurive e së paku 500 nxënësve, mësimdhënësve dhe personelit tjetër arsimor për barazinë gjinore dhe parandalimin e luftës kundër dhunës në familje dhe me bazë gjinore si dhe barazisë gjinore në të gjitha komunitetet etnike të Kosovës;

Rezultati 6: Sjelljet kryesore gjinore dhe specifike të DHBGJ analizohen dhe trajtohen përmes një studimi bazë dhe përfundimtar.

 

Zonat e synuara: Prishtina, Gjakova, Prizreni, Gjilani, Mitrovica dhe Kamenica.

 

Zbatuar nga: Solidar Suisse dhe Qendra Kosovare për Studimeve Gjinore

 

Mbështetur nga: Bashkimi Evropian i përfaqësuar nga Komisioni Evropian.

 

Afati kohor: 36 muaj (01.01.2023 – 31.12.2025).

Newsletter