Vizita e Solidar Suisse përfituesve të projektit ProKariera

08.01.2019 - 10:03

Vizita e Solidar Suisse përfituesve të projektit ProKariera që zbatohet nga Syiri I Vizionit në regjionin e Pejës . Vizitat u realizuan në shkollen fillore “ Ali Krasniqi” në Ujmir të Klinës dhe shkollën fillore “ Xhemajl Kada” në Pejë. Vizita kishte për qëllim të kuptuarit rreth zbatimit të lëndës Këshillimi dhe Orientimi në Karriere në klasat 6-9 të edukimit fillor.
Projekti “ProKarriera” ka filluar zbatuari këtë vit dhe ka për qëllim që të përmirësoj punësimin e të rinjëve përmes informimit më të mire për mundësit e karrierës në bazë të aftësive individuale dhe kërkesave të tregut. Në veçanti projekti Prokraierra ka për qëllim të adresoj dhe kontriboj në tre aspekte;
1. Inicimi I këshillimit dhe orientimit në karrierë në 25 shkolla fillore të regjionint të Pejës
2. Informimi I nxënesve dhe prindeve përmes produketeve dhe shërbimeve ( udhërrefyes, panaire të profeisoneve) në ldihje me mundësit e zhivillimit të karrierës dhe punësimit
3. Përmirësimi I kornzies ligjore dhe politikbërjes për këshillimin dhe orientimin në karrierë përmes avokimit dhe lobimit