Akademia e të Drejtave të Punës

Projektet

Akademia e të Drejtave të Punës

Objektivi i përgjithshëm i projektit është forcimi i sindikatave për të siguruar kushte më të mira pune për punëtorët në sektorin e veshmbathjes në B dhe H përmes programeve të edukimit të punës, forcimit të fuqisë së  negocimit  kolektiv të grave punëtore dhe përfaqësuesve të tyre të sindikatave në industrinë e tekstilit dhe këpucëve në Bosnje dhe Hercegovinë dhe fuqizimin e sindikatave të rinovuara në sektorin e TVLK.

Përfituesit e drejtpërdrejtë:

Anëtarët e sindikatave dhe përfaqësuesit e sindikatave nga sindikata e konfeksionit  dhe këpucëve nga të dy entitetet në Bosnje dhe Hercegovinë, si dhe punëtorët e konfeksionit dhe këpucëve në Bosnje dhe Hercegovinë në përgjithësi. Punëtorët femra kanë përparësi.

Newsletter