Rinia dhe Punësimi

Projektet

PUNËSIMI I TË RINJËVE

Projekti synon të përmirësojë edukimin e profesional (mësimdhënie bazuar në punë ), të mbështesë bashkëpunimin e arsimit te mesëm profesional dhe sektorit privat dhe të përmirësojë orientimin dhe përgatitjen e karrierës përmes mbështetjes së trajnimeve dhe shkëmbimit të mësimdhënësve  dhe ideve inovative për përmirësimin e orientimit në karrierë.

Projekti ka dy komponentë

ProCareer

Rajoni i projektit: Rajoni i Pejës duke i përfshirë komunat Istog, Deçan, Klinë dhe Gjakovë

Rreth 25 shkolla fillore me afro  6570 nxënës të klasës  6-9-të  dhe rreth  1700 nxënës të klasës së  9-të

Objektivat: Rritja e punësimit të të rinjve në bazë të një zgjedhjeje  më të mirë të informuar për  karrierën, duke iu referuar aftësive individuale dhe kërkesave të tregut të punës

Projekti duhet  të trajtojë tri objektiva specifike;

  • Inicimin apo përmirësimin e udhëzimeve dhe këshillimeve në karrierë në 25 shkolla fillore,
  • Produktet dhe shërbimet standarde të informimit(udhëzuesit, uebfaqen, panairet e punës etj., që ofrohen dhe kontribuojnë për informimin më të mirë të nxënësve, prindërve dhe arsimtarëve,
  • Kornizën e politikave për udhëzuesin dhe këshilluesin në karrierë që është përmirësuar falë propozimit të politikës së informimit

ProSkills

Rajoni i projektit: Komuna e Pejës

Objektivat: Qasja e përmirësuar ndaj punësimit për të diplomuarit e rinj të shkollave profesionale për shkak të kërkesave  përkatëse shtesë të tregut, praktikave të përfunduara dhe përmirësimit të bashkëpunimit  në mes të sektorit privat dhe sistemit arsimor.

Projekti duhet  të trajtojë dy objektiva specifike:

  • Mbajtjen e trajnimeve të reja dhe praktikave në dispozicion të nxënësve nga shkollat profesionale me shkathtësi shtesë që janë relevante me tregun,
  • Arsimim profesional në fushën e turizmit, përpunimin e drurit, ICT dhe përpunimit të metaleve me një fokus të rritur në zhvillimin e shkathtësive relevante për treg.

Projekti: Karriera

Projekti: Aftesite

Newsletter