Demokracia dhe pjesëmarrja

Shoqëritë e barabarta të drejta dhe gjithëpërfshirëse përfshijnë qasje të drejtë në shërbimet dhe burimet publike; vendimmarrje gjithëpërfshirës dhe, institucione transparente dhe të përgjegjshme.